nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Categorieën

De Stekene cadeaubon

0

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Kadobon voorwaarden

  • Kadobonnen blijven 1 jaar geldig. De handelaar kan de kadobon ontwaarden tot uiterst 1 jaar na vervaldatum. 
  • De digitale kadobon wordt uitgegeven door Het Opzet. Met deze digitale kadobon kan je terecht in een groot aantal winkels in Stekene. De digitale kadobon kan door iedereen worden aangekocht.
  • Het is niet mogelijk om kadobonnen te verlengen.
  • Bij verlies, diefstal of andere ongevallen is Het Opzet niet aansprakelijk.
 
INTELLECTUELE RECHTEN

Het Opzet, geregistreerd onder nummer BE 0810 040 070, is eigenaar of licentiehouder van alle auteursrechten, gegevensbestanden, applicaties, merken en andere intellectuele rechten. De kadobon is een handelsmerk van Urbain.

Het Opzet is exclusief eigenaar of licentiehouder van concept, structuur, lay-out en design van de websites van ShopInPops. Je dient de schriftelijke goedkeuring van Het Opzet te verkrijgen alvorens een website van ShopInPops of delen ervan te gebruiken voor toepassingen of doeleinden onbekend aan Het Opzet.

Het Opzet is exclusief eigenaar of licentiehouder van basisconcept, structuur, lay-out en design van de waardebon (verder kadobon), een origineel concept waarmee een belevenis of een product cadeau kan worden gegeven. Je dient de schriftelijke goedkeuring van Het Opzet te verkrijgen alvorens concept, structuur, lay-out en/of design van de kadobon te gebruiken.

VERZAKINGSRECHT

De consument beschikt niet over het recht om van een aankoop af te zien.

Hoewel artikel 47 van de Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument de overeenkomst kan verzaken is dit verzakingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via de website.
Immers, ingevolge het Koninklijk Besluit van 18 november 2002 worden overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding onder bepaalde voorwaarden uitgesloten van deze mogelijkheid.
Deze uitzondering voor de toeristische sector werd ingegeven voor de specificiteit van de in deze sector geleverde diensten en is in overeenstemming met de Europese regelgeving betreffende de verkoop op afstand, die eveneens een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies, vervoer, het restaurantbedrijf en de vrijetijdsbesteding.

BESTELLINGEN

Alle kadobonnen die door Het Opzet aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven op stekene.ccvshop.be van Het Opzet. Bestellen kan online via stekene.ccvshop.be tot uitputting van voorraad. Kort na het maken van een bestelling ontvang je hiervan per e-mail of per fax of per post een schriftelijke bevestiging met je ordernummer. Het ordernummer dien je bij elke correspondentie omtrent je bestelling te vermelden.

Bij bestelling moet je aan Het Opzet alle nuttige inlichtingen verstrekken die je gevraagd worden. Wanneer je verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor Het Opzet, mogen deze kosten in rekening worden gebracht.

BETALINGEN

Bestellingen zowel voor consumenten als voor bedrijven dienen vooraf betaald te worden per debetkaart (aangesloten banken). Je bestelling wordt geleverd na ontvangst van je betaling.

CONSUMENTENRECHTEN

Een consument is gerechtigd een aankoop te annuleren en de aankoopprijs terug te krijgen, zonder opgave van reden, binnen 7 werkdagen na ontvangst. Dit is alleen van toepassing voor website-orders (e-commerce), niet voor aankopen rechtstreeks bij deelnemende handelaars. Indien je van dit recht gebruik wenst te maken, moet je Het Opzet hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en de kadobon(nen) onmiddellijk en in dezelfde staat waarin je deze hebt ontvangen, op je eigen kost en risico, retourneren. Na ontvangst betaalt Het Opzet de geretourneerde van kadobon(nen) terug. Het Opzet behoudt zich het recht voor om geretourneerde kadobonnen  te weigeren of (voor een gedeelte) niet terug te betalen wanneer de verpakking geopend of beschadigd werd. Deze bepaling is niet van toepassing op zakelijke klanten.

VEILIG BETALEN MET KREDIETKAART

Het Opzet neemt alle voorzorgen om een volledige beveiliging van je kredietkaartgegevens te kunnen garanderen. Het Opzet maakt hiertoe gebruik van de internationale standaard voor veilige transacties via internet, SSL (Secure Socket Layer). Alle betalingstransacties worden automatisch afgehandeld via een beveiligde server. Alle informatie die je verstuurt over het internet tijdens het aankoopproces wordt versleuteld via de SSL coderingstechnologie. De persoonlijke gegevens die op die manier worden uitgewisseld, zijn onleesbaar en bijgevolg onbruikbaar voor derden. Om de volstrekte veiligheid van je kredietkaartgegevens te waarborgen worden deze gegevens niet opgeslagen.

OVERMACHT

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Het Opzet ingeval van overmacht het recht om de reservering zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door je dit schriftelijk of mondeling mee te delen en zulks zonder Het Opzet gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

PRIVACY

Persoonlijke gegevens
Het Opzet respecteert je privacy en gaat zeer zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. De door jou verstrekte persoonlijke gegevens dienen om je een zo goed mogelijke service te kunnen leveren. Je persoonlijke gegevens worden in geen geval doorgegeven of verkocht aan derden die niet betrokken zijn bij Het Opzet.
Deze persoonlijke gegevens worden onder meer verzameld wanneer je producten bestelt. Sommige daarvan vul je verplicht in om je bestelling te bevestigen. Het Opzet kan ook de volgende informatie verzamelen en bewaren: het type en de versie van je webbrowser, de tijdstippen waarop je de website bezoekt, de geschiedenis en de inhoud van je bestellingen, ook wanneer ze niet bevestigd zijn (winkelwagen niet afgerekend).
Deze informatie wordt verzameld voor de registratie en verwerking van je bestellingen, het beheer van je klantenrekening, voor marketing- en statistische studies en de kwaliteitsbewaking van onze diensten.
Je kunt te allen tijde inzage krijgen in je persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in de bestanden van Het Opzet. Indien je deze gegevens wenst te verwijderen uit de bestanden van Het Opzet, dan kun je dit per e-mail of per post aan Het Opzet laten weten.

VRIJWARING

De koper en/of begunstigde van de kadobon kan Het Opzet niet aansprakelijk stellen voor tekortkomingen en/of fouten begaan door de dienstverlener in de uitvoering van de bon. Dit geldt voor lichte, zware en opzettelijke fout. Het Opzet staat ook niet in voor aanspraken dewelke kopers/begunstigde zouden kunnen laten gelden op basis van art. 1382 e.v. van het burgerlijk wetboek opzichtens de dienstverlener. Het Belgisch recht is van toepassing.

Het Opzet verbindt zich tot een goede uitvoering van de bon. De eventuele vergoeding is evenwel beperkt tot de waarde van de kadobon.

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Het Opzet. Bij een aankoop aanvaard je de toepasselijkheid, bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden, van deze algemene voorwaarden. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.